O pracowniCennik i regulamin

Zapisz się i wypróbuj darmową niezobowiązującą lekcje śpiewu lub instrumentu.
Zajęcia indywidualne (śpiew, instrumenty)

Pakiet miesięczny / 4x 60 minut / raz w tygodniu – 400 zł

Pakiet miesięczny / 4x 45 minut / raz w tygodniu – 90 zł

Pakiet miesięczny / 4x 30 minut / raz w tygodniu – 80 zł

Lekcja poza pakietem miesięcznym – 120 zł / 60 minut

Zajęcia grupowe (2-3 osoby) od 7 roku życia

Pakiet miesięczny: 250 zł od osoby / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Zajęcia grupowe umuzykalniające dla dzieci (4-7 lat)

Pakiet miesięczny 200 zł / 4x 45 minut / raz w tygodniu

Warsztaty wokalne/instrumentalne

Zaproś Pracownię muzyczną do siebie.

Zorganizujemy dla Ciebie warsztaty grupowe.

Cena ustalana indywidualnie

Muzyczne wędrówki

Jednorazowe wejście – 50 zł / 45 minut

Pakiet miesięczny – 200 zł / 4x 45 minut / raz w tygodniu

Wokalne studio nagrań

Nagranie audio + video – 200 zł (dla uczniów w ramach zajęć 120 zł)

Nagranie głosu (bez video) – 140 zł (dla uczniów w ramach zajęć 90 zł)

Śpiewajmy razem - wokalne zajęcia zespołowe

200 zł / 4x 60 minut / raz w tygodniu

Podaruj komuś BON UPOMINKOWY!!

Napisz do nas!

Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ OLA TUROŃ
Przedmiotem regulaminu jest świadczenie przez szkołę usług polegających na prowadzeniu zorganizowanych zajęć nauki śpiewu, gry na instrumentach oraz innego rodzaju zajęć muzycznych.

§ 1 DEFINICJE:
Organizator – Aleksandra Turoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACOWNIA MUZYCZNA ALEKSANDRA TUROŃ, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Oleśnicy (56-400), ul. Stapińskiego 16 , NIP: 9111936821, REGON:367423578;
Usługodawca – Organizator;
Usługobiorca – osoba pełnoletnia zawierająca umowę o korzystanie z usług na swoją rzecz lub na rzecz małoletniego jako rodzic lub jego opiekun prawny; Usługobiorcą jest również osoba pełnoletnia, korzystająca ze Strony i zamieszczonego na niej Panelu zapisów w celu dokonania Zapisu on-line;
Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług znajdujących się w Ofercie Szkoły na podstawie Umowy o korzystanie z usług, zawartej przez nią lub przez jej opiekuna prawnego, której stan zdrowia pozwala na korzystanie z Zajęć;
Oferta – zbiór usług oferowanych klientom przez Organizatora; Oferta dostępna jest na Stronie; Oferta może być zmienna w czasie; Oferta stanowi wyłącznie reklamę mającą na celu zaproszenie i zachęcenie klientów do zawarcia Umowy o korzystanie z usług; Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
Zajęcia – usługa dotycząca organizacji oraz prowadzenia nauki śpiewu, gry na instrumentach oraz innego rodzaju aktywności muzycznych znajdująca się w Ofercie Organizatora, którą zainteresowany jest klient, lub co do której została zawarta Umowa o korzystanie; Opłata – wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu realizacji usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy;
Okres obowiązywania oferty – okres, w trakcie którego Organizator oferuje możliwość skorzystania z Zajęć; Umowa o korzystanie z usług / Umowa – umowa zawierana na czas określony, wskazany w treści Umowy pomiędzy Usługobiorcą, który dokonał zapisu on-line oraz uiścił Opłatę, a Organizatorem w zakresie świadczenia przez Organizatora usług Zajęć; warunki Umowy o prowadzenie Zajęć określa Regulamin i treść zapisów on-line; momentem zawarcia Umowy jest moment wpływu pierwszej części Opłaty lub pełnej Opłaty na rachunek bankowy Organizatora, wedle wyboru Usługobiorcy.
Zapisy on-line – usługa zapisów na Zajęcia realizowana drogą elektroniczną za pomocą Panelu zapisu;
Panel zapisów – elektroniczny formularz dostępny na Stronie; Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://olaturon.pl/ oraz jej podstrony;
Biuro – administracyjna obsługa Organizatora, znajdująca się pod adresem ul. Matejki 25/1, 56-400 Oleśnica
Lokalizacja – Miejsce, w którym świadczona będzie usługa Zajęć; Zajęcia odbywają się przy ul. Matejki 25/1 56-400 Oleśnica;
Szkoła – Pracownia muzyczna Oli Turoń, placówka świadczonych usług
Prowadzący– pracownik Organizatora, który w imieniu Organizatora prowadzi Zajęcia oraz sprawujący opiekę nad Uczestnikami;
Osoby działające w imieniu Organizatora – Organizator, pracownicy i współpracownicy Organizatora, w tym Prowadzący;
Regulamin – niniejszy regulamin Zajęć, stanowiący wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą o zorganizowanie Zajęć;
Dane kontaktowe – dane Usługodawcy do kontaktu z Usługobiorcą: adres poczty elektronicznej: pracowniamuzyczna@olaturon.pl nr telefonu: 697715571, adres korespondencyjny: Pracownia muzyczna Aleksandra Turoń, ul. Stapińskiego 16, 56-400 Oleśnica

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY

1. Organizator posiada uprawnienia do korzystania ze Strony, w tym posiada uprawnienie do domeny internetowej, majątkowe prawa autorskie do Strony, a także do wzorców, formularzy, logotypów, a korzystanie

z nich może następować wyłącznie w sposób wskazany w treści Regulaminu lub w sposób ustalony indywidualnie z Organizatorem.
2. Strona jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie treści reklamowych.

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi świadczone drogą elektroniczną:
a. udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
b. udostępnianie Usługobiorcy możliwości Zapisów on- line na Zajęcia za pośrednictwem Strony – poprzez udostępnienie formularza zapisów.
2. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
3. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
a. naruszających dobre imię osób trzecich;
b. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
c. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
d. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
e. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
5. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca możne złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: pracowniamuzyczna@olaturon.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej

§ 4 DOKONANIE REZERWACJI ON-LINE, ZAWARCIE UMOWY

1. Oferta dostępna jest na Stronie oraz w Biurze
2. Usługodawca świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.
3. Oferta obejmuje zajęcia z zakresu nauki śpiewu, gry na instrumentach oraz innego rodzaju aktywności muzycznych znajdująca się w Ofercie Organizatora.
4. Usługobiorca dokonuje Zapisu on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem.
5. Dokonując Zapisu on-line Usługobiorca wskazuje:
a) imię i nazwisko Usługobiorcy;
b) imię i nazwisko Uczestnika;
c) datę urodzenia Uczestnika;
d) kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
e) kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
f) rodzaj zajęć, na które chce się zapisać
g) wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie).
6. Zapis on-line zostaje skutecznie dokonany w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Zapisu on-line.
7. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Zapisu on-line zawierać będzie podsumowanie złożonego Zapisu on- line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.
8. Na skutek dokonania Zapisu on-line, Organizator dokonuje blokady miejsca dla Uczestnika w terminach wskazanych zgodnie z treścią § 4 ust. 5 lit. h) powyżej, od dnia dokonania Zapisu on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.
9. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta:
a) jeśli wybrano opcję płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com – w momencie wpływu Opłaty na rachunek bankowy podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu tpay.com);
b) jeśli wybrano opcję płatności gotówkowej i dokonano wpłaty w Biurze
c) jeśli podpisano Umowę między Usługodawcą, a Usługobiorcą na czas określony w Umowie
10. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres określony w Umowie między Usługodawcą, a Usługobiorcą. W przypadku warsztatów lub zajęć jednorazowych Usługodawca zobowiązuje nie do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres ich trwania, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.
11.Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.
12. Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas Zapisu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć lub w

przypadku podpisania Umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
13. W przypadku wykorzystania wszystkich wejść na Zajęcia (dostępnych zgodnie z Umową) oraz chęci skorzystania z jednostkowych Zajęć, Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć po uiszczeniu Opłaty z tytułu Zajęć jednorazowych, o ile taką możliwość przewiduje Oferta oraz o ile Organizator dysponuje wolnymi miejscami na danych Zajęciach.
14. Organizator nie jest zobowiązany do potwierdzenia dokonania Zapisu on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Organizator poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Zapisu on-line.
15. Organizator zastrzega prawo do nieutworzenia grupy (odstąpienia od Umowy), w sytuacji, w której ilość zapisów na zajęcia jest mniejsza niż 50% planowanej wielkości grupy określonej w ogłoszeniu umieszczonym na Stronie internetowej w odniesieniu do poszczególnych Zajęć. W takim przypadku Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą proponując inny termin zajęć w grupie dedykowanej wiekowi Uczestnika. W przypadku niezdecydowania się na uczestnictwo w zaproponowanych Zajęcia, uiszczone opłaty podlegają zwrotowi na rzecz Usługobiorcy w pełnej wysokości.

§ 5 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH

1. Uczestnikiem może być:
a) osoba powyżej 16 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; jeżeli osoba nie jest pełnoletnia, warunkiem Uczestnictwa jest zawarcie stosownej Umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego;
b) osoba do 16 roku życia, na rzecz której rodzic lub opiekun prawny zawarł Umowę.
c) z uwagi na specyfikę prowadzenia zajęć i konieczność posiadania specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji – w przypadku osób posiadających niepełnosprawności fizyczne lub psychiczne, możliwość skorzystania z Zajęć jest ustalana w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Uczestnikiem / Usługobiorcą, a Usługodawcą. 2. Uczestnikiem może być osoba, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Zajęciach.
3. Harmonogram Zajęć grupowych dostępny jest na Stronie oraz w Biurze. Harmonogram Zajęć indywidualnych jest ustalany indywidualnie z Uczestnikiem lub opiekunem prawnym Uczestnika.
4. Uczestnik zajęć indywidualnych może odwołać zajęcia bez konsekwencji najpóźniej 24 godziny przed zamówionym terminem Zajęć. W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia zajęć w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności. W przypadku
zgłoszenia nieobecności później niż 24 godziny od ustalonego terminu Zajęć, Zajęcia uznaje się za przeprowadzone, a opłata za nie nie zostanie zwrócona. Gdy w danym miesiące wypadnie więcej niż 4 zajęcia, wówczas dodatkowa godzina przechodzi na poczet odrobienia zaległych zajęć lub będzie dodatkową godziną w przypadku nieobecności instruktora lub zgłoszonej wcześniej nieobecności ucznia.
Gdy w danym miesiącu wypadnie mniej niż 4 zajęcia, zajęcia będą przeniesione i odrobione w innym terminie lub Opłata będzie pobierana za adekwatną liczbę zajęć. 5. Uczestnikowi zajęć grupowych nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć. Stała Opłata jest pobierana z góry za cały miesiąc zajęć grupowych. Z wyjątkiem zajęć „muzyczne wędrówki”. Zajęcia odrabiane są tylko w przypadku nieobecności instruktora. Organizator ustali termin na odrobienie zajęć w ciągu 3 miesięcy od daty nieobecności. Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie uda się odrobić zajęć Opłata za dane zajęcia zostaną zwrócone. Gdy w danym miesiącu wypadnie więcej niż 4 zajęcia, wówczas dodatkowe zajęcia przechodzą na poczet odrobienia zajęć zaległych (nieobecność instruktora, dni ustawowo wolne lub święta). Gdy w danym miesiącu wypadnie mniej niż 4 zajęcia zajęcia będą przeniesione lub Opłata będzie pobierana za adekwatną liczbę zajęć w danym miesiącu.
6. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach indywidualnych oraz zajęć „muzyczne wędrówki”, Usługobiorca winien skontaktować się z Organizatorem w formie elektronicznej (wiadomość e-mail przesłana na adres: pracowniamuzyczna@olaturon.pl), telefonicznie lub wiadomością sms (nr tel: 697 715 571) w celu poinformowania o nieobecności Uczestnika na zajęciach. W przypadku nieobecności odwołanej 24 godziny przed umówionymi zajęciami Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą w celu indywidualnego ustalenia odrabiania nieobecności.
7. Usługobiorca uczuli małoletniego Uczestnika konieczność informowania Osób działających w imieniu Organizatora o pogorszeniu samopoczucia Uczestnika w trakcie Zajęć.
8. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zasad wynikających z regulaminów podczas Zajęć, w których uczestniczy.

§ 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Warunki i zasady korzystania z Usług określone są w treści Regulaminu.
2. Szkoła może być zamknięta w dni ustawowo wolne od pracy. Szkoła może być również zamknięta w inne dni, w szczególności z uwagi na awarie lub inne sytuacje losowe, w tej sytuacji Usługobiorca zachowuje uprawnienie do zwrotu wynagrodzenia za jednostkowe odwołane zajęcia lub odrobienia zajęć według wyboru

Usługobiorcy (z uwzględnieniem dostępności terminów, chyba że zamknięcie Szkoły było zawinione przez Usługobiorcę).
4. W przypadku planowego zamknięcia Szkoły Organizator poinformuje Usługobiorców o zamknięciu na minimum jeden (1) dzień przed zamknięciem, w formie wiadomości e-mail, telefonicznej lub za pośrednictwem Biura.
5. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Szkoły, informacja o zamknięciu zostanie przekazana niezwłocznie po uzyskaniu informacji przez Organizatora, w formie wskazanej w ust. 4 powyżej.
6. Korzystanie z przestrzeni Szkoły oraz sal warsztatowych w Szkole jest możliwe wyłącznie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami i pouczeniami Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.
7. Dostrzeżone uszkodzenia sprzętu / Obiektu należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora.
8. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora obecnych w Obiekcie o udzielenie informacji z prośbą o udzielenie wskazówek co do prawidłowości sposobu wykonywania ćwiczeń w trakcie Zajęć.
9. W Szkole obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających oraz posiadania i korzystania z niebezpiecznych substancji, narzędzi i przedmiotów, w tym także materiałów pirotechnicznych. 10. W Szkole nie mogą znajdować się osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
11. Wykonywanie ćwiczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia / życia jest niedozwolone.
12. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Obiektów bez uprzedniej zgody Organizatora / Osób działających w imieniu Organizatora jest niedozwolone. 13. Zachowania niekulturalne, wulgarne, agresywne na terenie Obiektów są niedozwolone.

§ 7 OPŁATA – WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA

1. Wynagrodzenie Organizatora, obowiązujące w dniu zawarcia Umowy z tytułu świadczenia usług Zajęć określone jest w treści Załącznika nr 2 do Regulaminu – Cennik i Harmonogram.
2. Wynagrodzenie Organizatora jest uiszczana w formie miesięcznego czesnego w niezmiennej wysokości. Zajęcia indywidualne (60 min) – 280 zł, zajęcia indywidualne (45 min) – 240 zł, zajęcia grupowe (45 min) – 120 zł, zajęcia grupowe (60 min) – 140 zł. Zajęcia grupie 2-3 osobowej (60 min) -150 zł /os.
3. Usługobiorca, który zawiera Umowy na korzystanie z kilku Zajęć dostępnych w Ofercie lub dla dwóch, trzech albo większej ilości Uczestników (będących rodzeństwem) jest uprawniony do uzyskania bonifikaty (w stosunku do Wynagrodzenia Organizatora, w przypadku zawierania jednej Umowy), w wysokości i na warunkach określonych przez Usługodawcę.
4. Wynagrodzenie Organizatora może zostać uiszczone: • a) przelewem bankowym, za pośrednictwem
płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym tpay.com;
• b) w formie gotówkowej w Biurze
• c) przelewem bankowym na konto Szkoły:
73 1090 2415 0000 0001 3263 0886
Brak otrzymania płatności na rachunek podmiotu pośredniczącego w transakcji (serwisu tpay.com), zgodnie z lit a) powyżej, w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zapisu on-line lub brak dokonania płatności w formie określonej w lit. b) powyżej w terminie wskazanym w Potwierdzeniu Zapisu i on-line spowoduje unieważnienie Zapisu on-line. W takiej sytuacji można powtórnie dokonać Zapis on-line.
5. Usługobiorca, który zdecyduje się na dokonanie płatności poprzez system tpay.com (zgodnie z ust. 6 lit a) powyżej), zostanie przekierowany do formularza zapłaty tpay.com, przy czym płatność może nastąpić wyłącznie po uprzedniej akceptacji przez Usługobiorcę regulaminu tpay.com jako agenta rozliczeniowego.
6. Wynagrodzenia Organizatora winno zostać uiszczone z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
7. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu części Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek innej jego części Organizator uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 8 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

1. Umowa zawarta jest na czas określony w Umowie.
2. Za okres wypowiedzenia Umowy uważa się termin 30 dni od daty wpłynięcia do Biura pisemnego lub mailowego zawiadomienia od rezygnacji z zajęć.
3. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem lub jakiejkolwiek jego części, Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia jak również dochodzenia od Usługobiorcy odszkodowania za utrzymywanie miejsca na zajęciach, oraz związanego z wynagrodzeniem Instruktorów itp.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/ USŁUGOBIORCÓW

1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Zajęć, tj. do korzystania z wszystkich świadczeń określonych w Umowie.
2. Uczestnik jest zobowiązany do:
a. stosowania się do poleceń Instruktorów, którzy sprawować będą nadzór nad Uczestnikiem,
b. przestrzegania regulaminów miejsc, w których odbywać się będą Zajęcia,
c. nieprzeszkadzania innym uczestnikom w uczestniczeniu w Zajęciach,
d. nieoddalania się od Instruktorów;
e. zachowywania kultury osobistej;
f. zachowywania higieny osobistej.
3. W przypadku, w którym zachowanie Uczestnika albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestnika lub innych uczestników, albo uniemożliwia Instruktorom prowadzenie Zajęć, w tym, w przypadku rażącego naruszenia ust. 2, Uczestnik może zostać odsunięty od uczestniczenia w Zajęciach.
4. Uczestnik może być również odsunięty od uczestnictwa w Zajęciach z uwagi na swój stan zdrowia w szczególności chorobę, którą mogą zostać zarażeni inni uczestnicy lub zagrażającą bezpieczeństwu i zdrowiu samego Uczestnika.
5. W przypadku wskazanym w ust. 3 i 4 powyżej, uznaje się, że do rezygnacji ze świadczenia usługi Zajęć doszło z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. W tej sytuacji odrobienie Zajęć w innym terminie jest ustalane indywidualnie.
6. W przypadku zachowań odbiegających od postanowień ust. 2 powyżej, jednak niestwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia Uczestnika lub innych Uczestników, jednakże utrudniających Instruktorom prowadzenie Zajęć, Uczestnik może zostać upomniany przez Instruktorów, jak również w przypadku Uczestników niepełnoletnich Instruktorzy mogą zwrócić się do Usługobiorców z prośbą o rozmowę wychowawczą z Uczestnikiem.
7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiedzialność ponosi Uczestnik, lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego ponoszą ją rodzice lub opiekunowie prawni i zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa.
8. Przed dokonaniem zapisów na Zajęcia, Usługobiorca obowiązany jest zweryfikować we własnym zakresie, czy nie zachodzą wobec Uczestnika przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w tego typu Zajęciach. Dokonanie zapisów na Zajęcia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku takich przeciwskazań. 9. Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o kwestiach dotyczących Uczestnika (w tym zdrowotnych), które mogą wpływać na jego
uczestniczenie w Zajęciach oraz mogą wymagać od Organizatora specjalnego podejścia do Uczestnika.
10. Uczestnik powinien stawić się na Zajęciach z odpowiednim wyprzedzeniem. Za punktualne stawiennictwo na zajęciach odpowiedzialność ponoszą Usługobiorcy lub Uczestnik – jeśli jest pełnoletni. W przypadku opóźnienia w stawiennictwie na Zajęciach, w tym również opóźnienia uniemożliwiającego Uczestnikowi uczestnictwo w Zajęciach, Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie lub zwrot Wynagrodzenia.
11. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników wyłącznie podczas Zajęć. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników w drodze na Zajęcia, jak również podczas powrotu z tych Zajęć oraz podczas oczekiwania na Zajęcia ciąży na rodzicu lub opiekunie prawnym. Usługobiorcy zobowiązani są do punktualnego odbioru Uczestników, którzy z uwagi na wiek nie powinni sami wracać do domu.
12. W przypadku, w którym Organizator uzna, że stan zdrowia, samopoczucia lub innych okoliczności dotyczących Uczestnika sprawia, że samodzielny powrót do domu byłby niewskazany, Organizator zastrzega możliwość kontaktu z Usługobiorcą i ewentualne wezwanie Usługobiorcy do osobistego odbioru Uczestnika.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usługi Zajęć, zgodnie z Regulaminem. 2. Organizator odpowiada względem Uczestnika/ Usługobiorcy za szkody na osobie oraz szkody
w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy o prowadzenie Zajęć oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym, bezprawnym działaniem Organizatora na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody mogą być przesłane na adres wskazany w Danych kontaktowych Organizatora.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę lub Uczestnika w mieniu Organizatora lub mieniu innego Usługobiorcy lub Uczestnika lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego oraz szkody na osobie, wyrządzonych przez Usługobiorcę lub Uczestnika.
5. Organizator wskazuje, że zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa COVID”), jeżeli w trakcie obowiązywania Ustawy COVID Usługobiorca rozwiąże Umowę w całości lub w części, a rozwiązanie umowy

pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, Organizator zwróci wpłacone przez klienta środki z tytułu Umowy w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania Umowy.
6. Organizator wskazuje, że w przypadku, w którym zaistnieje okoliczność, zgodnie z którą Usługobiorca były uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19 (tj. zgodnie z art. 15zp ust. 1 Ustawy COVID), Organizator zamiast zwrotu środków za niezrealizowaną usługę może zaproponować Usługobiorcy voucher na usługi świadczone przez Organizatora, o wartości nie niższej niż kwota wpłacona przez Usługobiorcę na poczet niezrealizowanej usługi (Voucher”). Usługobiorca może, ale nie musi zaakceptować przyjęcie Vouchera w zamian środków za niezrealizowaną usługę.
7. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody, na otrzymanie Vouchera, oznacza, że Usługodawca zgodził się na kontynuację Umowy i, zgodnie z art. 15zp ust. 2 Ustawy COVID Usługobiorca nie może następnie skutecznie rozwiązać umowy z Organizatorem poprzez żądanie zwrotu środków wpłaconych na poczet usługi. 8.Voucher nie podlega wymianie, w całości ani w części, na inny voucher.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), Organizator informuje, iż administratorem danych osobowych Usługobiorców i Uczestników jest Aleksandra Turoń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA TUROŃ PRACOWNIA MUZYCZNA, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Oleśnicy (56-400), ul. Stapińskiego 16, NIP: , 9111936821, REGON:367423578;
2. Dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:
a. w stosunku do Usługobiorców w związku z wykonaniem Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie Umowy);
b. w stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (zgoda podmiotu danych);
c. w stosunku do niepełnoletnich Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego związana z uczestnictwem w Zajęciach);
d.W stosunku do Usługobiorców, którzy złożyli reklamację, na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze).
3. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników – w stosunku do których wyrazili zgodę na
ich przetwarzanie – do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Usługobiorcy mają również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: pracowniamuzyczna@olaturon.pl
4. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Usługobiorcom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
5. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska Usługobiorcy i Uczestnika, zaś w stosunku do Uczestnika roku urodzenia, a w stosunku do 6. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym administratora w organizacji Zajęć, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne, w tym spółce ActiveNow sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000754602), która jest dostawcą systemu Zapisów on-line oraz Tpay sp. z o.o. (nr KRS: 0000412357,), która jest agentem rozliczeniowym w odniesieniu do transakcji dokonywanych zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie wizerunków Uczestników do promocji działalności Organizatora, dane osobowe Uczestników w postaci ich wizerunku mogą być umieszczane na banerach, ulotkach, jak również w sieci Internet, w szczególności na stronach internetowych administratora lub na stronach prowadzonych portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, lub kanale YouTube. W stosunku do Usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie Usługobiorcy adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi organizacji Zajęć. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku Uczestnika utrwalonego na fotografiach oparte jest na podstawie zgody, która nie jest wymogiem zawarcia Umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców w celach marketingowych nie jest warunkiem zawarcia umowy z udzieloną zgodą.
8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem wizerunku Uczestników zamieszczonego w

sieci Internet. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na Stronie, jak również zostaną opublikowane w ogólnodostępnym miejscu w Szkole oraz doręczone Usługobiorcom.
2. W razie zmiany Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy, faktu zmiany Regulaminu. W rozwiązania umowy z ww. powodu, Usługobiorcy przysługuje zwrot Wynagrodzenia za niewykorzystane Zajęcia.
3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi czternaście (14) dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Usługobiorca akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
4. Usługobiorcy są uprawnieni do złożenia reklamacji w związku z organizacją i przebiegiem Zajęć poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres pracowniamuzyczna@olaturon.pl lub poprzez złożenie jej w formie pisemnej w Biurze wedle wyboru Usługobiorcy. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy. O rozstrzygnięciu Usługobiorca zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej lub pisemnej według swojego wyboru.
5. Załączniki do Regulaminu–
Załącznik nr 1 – Cennik
Załącznik nr 2 – Harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.